Διαλειμματική μέθοδος προπόνησης VS Συνεχόμενη μέθοδο προπόνησης για βελτίωση της VO2max

Η διαλειμματική μέθοδος προπόνησης VS την συνεχόμενη μέθοδο προπόνησης για την βελτίωση της VO2max (Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου)

Η αερόβια ικανότητα, η καρδιοαναπνευστική αντοχή, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητα παραγωγής σωματικού έργου και σημαντική για την υγεία και ποιότητα ζωής κάθε ανθρώπου. Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2 max είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης της καρδιοαναπνευστικής αντοχής. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, όπως η προπονητική προσέγγιση, η ηλικία , το φύλλο, η κληρονομικότητα, και η σωματική σύσταση

Στην διαλειμματική προπόνηση εναλλάσσονται   προσπάθειες έντονου σωματικού έργου με διαστήματα αποκατάστασης. Ενεργητικής ή παθητικής. Ο μικρότερος χρόνος που απαιτεί για να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενες φυσιολογικές προσαρμογές την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική ως προπονητική επιλογή.

Στην συνεχόμενη μέθοδο προπόνησης, όπως υποδηλώνει και η ονομασία της, έχουμε συνεχόμενη προσπάθεια χωρίς την παρεμβολή διαλείμματος. Αυτό συμβαίνει σε μία μέτριας έντασης προσπάθεια, που θα μπορεί όμως να προκαλέσει τις επιθυμητές φυσιολογικές προσαρμογές.

Ήταν μέχρι σήμερα, και παραμένει μια σημαντική προπονητική επιλογή, καθώς είναι ως ένα βαθμό συσχετισμένη με τον αυξημένο προπονητικό όγκο, ο οποίος, όταν βαίνει ελεγχόμενα αυξημένος, αυξάνει τις επιθυμητές φυσιολογικές προσαρμογές και τις επιδόσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στα αθλήματα στα οποία η καρδιοαναπνευστική αντοχή, αλλά και περιφερικές προσαρμογές είναι καθοριστικής σημασίας

Για την βελτίωση της VO2max έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί διάφορες προπονητικές μέθοδοι , οι οποίες επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στην συγκεκριμένη ανασκόπηση θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικές η συνεχόμενη μέτριας έντασης προπόνηση και η έντονη, κατά κύριο λόγο διαλειμματική προπόνηση και να εντοπίσουμε τυχόν διαφορές στην αποτελεσματικότητα μεταξύ τους. Και οι δύο προπονητικές προσεγγίσεις δείχνουν να είναι αποτελεσματικές ως προς την βελτίωση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου VO2max. Η έντονη, διαλειμματική προπόνηση, είναι οπωσδήποτε πιο αποτελεσματική αν εξισωθεί ο χρόνος προπόνησης και φαίνεται ότι είναι μάλλον και πιο αποτελεσματική όταν εξισωθεί το προνοητικό έργο. Εν προκειμένω, τα διανυθέντα προπονητικά χιλιόμετρα. Παρ όλα αυτά, επειδή οι δύο διαφορετικές προπονήσεις προκαλούν εν μέρει διαφορετικές φυσιολογικές προσαρμογές, δέον είναι να χρησιμοποιούνται προπονητικά αμφότερες προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή βελτίωση στην VO2max

Πολλές επιστημονικές εργασίες έχουν καταδείξει ότι οι προσαρμογές στην προπόνηση υψηλής έντασης είναι παρόμοιες με την συνεχόμενη μέθοδο και σε κάποιες περιπτώσεις υπερτερούν σε σχέση αυτήν.  Έρευνα έδειξε, ότι τέσσερεις 4λεπτες δρομικές επαναλήψεις στο 90-95% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας  (HRmax) ακολουθούμενα από 3 λεπτά ενεργητικής αποκατάστασης στο  70% HRmax όταν εκτελέστηκαν 3 φορές την εβδομάδα για 8 εβδομάδες  επέφεραν  10% μεγαλύτερη βελτίωση στον όγκο παλμού, όταν συγκρίθηκαν με το μακράς διάρκειας αργό τρέξιμο. Επιπλέον άλλη έρευνα κατέδειξε ότι υψηλής έντασης αερόβια στο  90-95% της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2max) προκάλεσε αύξηση της μάζας της αριστερής κοιλίας κατά 12% και της καρδιακής συσταλτότητας κατά 13%. Αυτό το γεγονός είναι ευθέως συγκρίσιμο με καρδιαγγειακές αλλαγές που παρατηρούνται στην συνεχόμενη αερόβια προπόνηση. Κάποιοι ερευνητές προτείνουν ότι βελτιώσεις στην VO2max προκαλούμενες από υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση (HIIT) είναι ανώτερες από αυτές που προκαλούνται από στην συνεχόμενη μέθοδο. Επίσης η βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας, και η αύξηση στην Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου VO2max είναι οι κύριοι στόχοι για ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από νόσους του καρδιαγγειακού. Γι’ αυτόν τον λόγο, κάποια κέντρα καρδιαγγειακής αποκατάστασης αρχίζουν να περιλαμβάνουν την διαλειμματική προπόνηση για τους ασθενείς τους.. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν παρόμοια βελτίωση με την χαμηλής έντασης, μεγάλης διάρκειας προπόνηση, αλλά σε συντομότερο διάστημα και με μικρότερη συχνότητα προπονήσεων.

Ακολουθεί ανασκοπικό άρθροΧρόνιες αποκρίσεις στην μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2max  στην συνεχόμενη μέτριας έντασης και της υψηλής έντασης προπόνηση.

                                                                         ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Msc Φυσιολογία Της Άσκησης Και Προπονητική

                                                                                                       ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Χρόνιες αποκρίσεις στην μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2max  στην συνεχόμενη μέτριας έντασης και της υψηλής έντασης προπόνηση.

1.Εισαγωγή

Η αερόβια ικανότητα, η καρδιοαναπνευστική αντοχή, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητα παραγωγής σωματικού έργου και σημαντική για την υγεία και ποιότητα ζωής κάθε ανθρώπου (9,10). Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2 max είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης της καρδιοαναπνευστικής αντοχής (11). Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, όπως η προπονητική προσέγγιση, η ηλικία , το φύλλο, η κληρονομικότητα, και η σωματική σύσταση

Στην διαλειμματική προπόνηση εναλλάσσονται   προσπάθειες έντονου σωματικού έργου με διαστήματα αποκατάστασης. Ενεργητικής ή παθητικής. Ο μικρότερος χρόνος που απαιτεί για να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενες φυσιολογικές προσαρμογές την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική ως προπονητική επιλογή.

Στην συνεχόμενη μέθοδο προπόνησης όπως υποδηλώνει και η ονομασία της, έχουμε συνεχόμενη προσπάθεια χωρίς την παρεμβολή διαλείμματος σε μία μέτριας έντασης προσπάθεια, που θα μπορεί όμως να προκαλέσει τις επιθυμητές φυσιολογικές προσαρμογές. Ήταν μέχρι σήμερα, και παραμένει μια σημαντική προπονητική επιλογή καθώς είναι ως ένα βαθμό συσχετισμένη με τον αυξημένο προπονητικό όγκο, ο οποίος όταν βαίνει ελεγχόμενα αυξημένος, αυξάνει τις επιθυμητές φυσιολογικές προσαρμογές και τις επιδόσεις, ιδιαίτερα στα αθλήματα στα οποία η καρδιοαναπνευστική αντοχή, αλλά και περιφερικές προσαρμογές παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο.

Για την βελτίωση της VO2max έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί διάφορες προπονητικές μέθοδοι , οι οποίες επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στην συγκεκριμένη ανασκόπηση θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικές η συνεχόμενη μέτριας έντασης προπόνηση και η έντονη, κατά κύριο λόγο διαλειμματική προπόνηση και να εντοπίσουμε τυχόν διαφορές στην αποτελεσματικότητα μεταξύ τους.

Στην έρευνα των Yunus M , Wahjuni E , Supriatna  2018 φαίνεται να παρουσιάζονται πολλές και σημαντικές ελλείψεις. Πρώτον, δεν περιγράφονται οι προπονητικές μονάδες. Ούτε η ένταση τρεξίματος , είτε σε ποσοστό της VO2max, είτε της Vvo2max, είτε της καρδιακής συχνότητας ή κάποιου άλλου μέτρου αξιολόγησης-  σύγκρισης. Επίσης στην διαλειμματική δεν αναφέρεται διάρκεια αποκατάστασης. Αναφέρονται μόνο η εβδομαδιαία συχνότητα και η συνολική διάρκεια της προπονητικής παρέμβασης. Ούτε καν η διάρκεια των προπονήσεων. Δεν αναφέρεται ο εξοπλισμός διεξαγωγής των test και η μέθοδος είναι αόριστη και δεν γίνεται ξεκάθαρο αν αξιολογήθηκε με σπιρομετρία.

Στην έρευνα των Lars Nybo και συν. 2010 ενώ προσδιορίζεται ο συνολικός ημερήσιος προπονητικός χρόνος (20min για το group της διαλειμματικής προπόνησης (ΙΝΤ), ο χρόνος της προθέρμανσης (5min) , όπως επίσης και των εντάσεων (5min X2) δεν αναφέρει αν ο υπολειπόμενος χρόνος των 5 min έχει κατανεμηθεί και με ποιο τρόπο ανάμεσα στις δρομικές εντάσεις. Αναφορικά στο ΙΝΤ group, αν και πραγματοποιήθηκαν 2 από τις 3 προπονήσεις κάθε εβδομάδα, παρ όλα αυτά η αύξηση στην VO2max ήταν σχεδόν διπλάσια από τα άλλα groups.

Στην έρευνα των Frédéric N. Daussin  και συν. 2008  εμφανίζεται μια ξεκάθαρη διαφορά στην βελτίωση της VO2max υπέρ της διαλειμματικής μεθόδου, παρ ότι η διάρκεια κατά την οποία οι ασκούμενοι ποδηλατούσαν σε υψηλή ένταση ήταν ελάχιστη και η αναλογία των intervals όχι η πιο πρόσφορη.

Στην έρευνα των Catia Martins et al. 2016 ενώ δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην VO2 max μεταξύ των γκρούπς , είναι ενδιαφέρον το ότι η έντονη διαλειμματική με τον μισό μόνο έργο προσπάθειας παρήγαγε παρόμοια βελτίωση στην VO2max.

Στην μεταπτυχιακή διατριβή του Efrain James Sanchez 2013 το HIIT group είχε προπονητική παρουσία , επίβλεψη, παρακίνηση, ενώ το CET προπονούνταν ατομικά. Αυτό ίσως είναι ένας σημαντικός περιορισμός της έρευνας. Η εκτίμηση της VO2 max με το 12 min Cooper Run test αν και έχει συσχέτιση (.90) σε σχέση με μετρήσεις εργοσπιρομετρίας, σίγουρα δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εκτίμησης της VO2max. Επίσης δεν εξισώθηκαν οι προπονητικές συνεδρίες ούτε ως προς τον προπονητικό όγκο (συνολικά εβδομαδιαία χιλιόμετρα, ή χρόνος προσπάθειας)

Στην έρευνα των Kuno Hottenrott , Sebastian Ludyga  and Stephan Schulze 2012 η μεταβολή – βελτίωση της σύστασης σώματος ενδέχεται να μην οφείλεται στις προπονητικές παρεμβάσεις, αλλά στις διαιτολογικές επιλογές των ασκουμένων, καθώς αυτές δεν παρακολουθούνταν. Η αερόβια ισχύς μετρήθηκε μόνο σε δοκιμασία αυξανόμενων σταδίων έντασης στο δαπεδοεργόμετρο. Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν σε άλλου τύπου δρομικές δοκιμασίες, όπως καταδεικνύει και το γεγονός ότι δεν υπήρχε διαφορά στις επιδόσεις του ημιμαραθωνίου. Η επίδραση των προπονητικών μεταβλητών (ένταση και συχνότητα) δεν μπορεί να αξιολογηθεί ανεξάρτητα, καθώς η έρευνα συγκρίνει εξισωμένο συνολικό χρόνο προπονητικής παρέμβασης.

Στην έρευνα των  Saba Khan, Razia Nagarwala, Ashok Shyam, Parag Sancheti 2019 ο προσδιορισμός της VO2max με την χρήση του προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου  Bruce υπολείπεται σε ακρίβεια της σπιρομετρίας ανταλλαγής αερίων.

Στην έρευνα των  Gordon Fisher και συν. 2015 ο συνολικός χρόνος υψηλής έντασης για τους ασκούμενους στο πρωτόκολλο HIIT ήταν ελάχιστος για να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στην VO2max. Επίσης η εβδομαδιαία συχνότητα και ο συνολικός όγκος προπόνησης ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στην ομάδα MIT. Οπότε θα ήταν εξ αρχής απίθανο η ομάδα HITT να εμφανίσει μεγαλύτερες προσαρμογές στην VO2max.

 

 

Συμπεράσματα – Συζήτηση: Και οι δύο προπονητικές προσεγγίσεις δείχνουν να είναι αποτελεσματικές ως προς την βελτίωση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου VO2max. Η έντονη προπόνηση – διαλειμματική, είναι οπωσδήποτε πιο αποτελεσματική αν εξισωθεί ο χρόνος προπόνησης και φαίνεται ότι είναι μάλλον και πιο αποτελεσματική όταν εξισωθεί το προνοητικό έργο. Εν προκειμένω τα διανυθέντα προπονητικά χιλιόμετρα. Παρ όλα αυτά, επειδή οι δύο διαφορετικές προπονήσεις προκαλούν εν μέρει διαφορετικές φυσιολογικές προσαρμογές, δέον είναι να χρησιμοποιούνται προπονητικά αμφότερες προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή βελτίωση στην VO2max

Πολλές επιστημονικές εργασίες έχουν καταδείξει ότι οι προσαρμογές στην προπόνηση υψηλής έντασης είναι παρόμοιες με την συνεχόμενη μέθοδο και σε κάποιες περιπτώσεις υπερτερούν σε σχέση με την συνεχόμενη μέθοδο. Οι (Helgerud και συν., 2007; Wisløff, Ellingsen, & Kemi, 2009). Helgerud και συν. έδειξαν ότι 4 4λεπτες δρομικές επαναλήψεις στο 90-95% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας  (HRmax) ακολουθούμενα από 3λεπτα ενεργητικής αποκατάστασης στο  70% HRmax όταν εκτελέστηκαν 3 φορές την εβδομάδα για 8 εβδομάδες  επέφεραν  10% μεγαλύτερη βελτίωση στον όγκο παλμού, όταν συγκρίθηκαν με το μακράς διάρκειας αργό τρέξιμο. Επιπλέον έρευνα από τους Slordahl και συν. (2004) κατέδειξε ότι υψηλής έντασης αερόβια στο  90-95% της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2max) προκάλεσε αύξηση της μάζας της αριστερής κοιλίας κατά 12% και την καρδιακή συσταλτότητα κατά 13%, γεγονός το οποίο είναι ευθέως συγκρίσιμο με καρδιαγγειακές αλλαγές που παρατηρούνται στην συνεχόμενη αερόβια προπόνηση. Κάποιοι ερευνητές προτείνουν ότι βελτιώσεις στην VO2max προκαλούμενες από υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση (HIIT) είναι ανώτερες από αυτές που προκαλούνται από στην συνεχόμενη μέθοδο. Επίσης η βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας, και η αύξηση στην Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου VO2max είναι οι κύριοι στόχοι για ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από νόσους του καρδιαγγειακού. Γι αυτόν τον λόγο κάποια κέντρα καρδιαγγειακής αποκατάστασης αρχίζουν να περιλαμβάνουν την διαλειμματική προπόνηση για τους ασθενείς τους. (Bartels, Bourne, & Dwyer, 2010). Τα αποτελέσματα εμφανίζουν παρόμοια βελτίωση με την χαμηλής έντασης, μεγάλης διάρκειας προπόνηση, αλλά σε συντομότερο διάστημα και με μικρότερη συχνότητα προπονήσεων.

 

Yunus Moch, Sri Wahjuni Endang, Supriatna  (2018).The Effects of Continuous and Interval Training Toward V̇O2max Increase for MaleAdvances in Health Science Research (AHSR), volume 7, 2nd International Conference on Sports Sciences and Health

Nybo Lars, Sundstrup Emil, Jakobsen Markus D., Mohr Magni, Hornstrup Therese, Simonsen Lene, Bulow Jens, Randers Morten B., Nielsen Jens J., Aagaard Per, Krustrup Peter. (2010).High-Intensity Training versus Traditional Exercise Interventions for Promoting HealthMedicine and science in sports and exercise · February2010

Khan Saba, Nagarwala Razia, Shyam Ashok, Sancheti Parag (20190.Comparison of Effects of Continuous and Interval Training on Aerobic Capacity in Healthy, Non Exercising Young Individuals International Journal of Current Research and Review 2019

Fisher Gordon, Brown Andrew W., Bohan Michelle M. Brown, Alcorn Amy, Noles Corey,Winwood Leah, Resuehr Holly,George Brandon,Jeansonne Madeline M.,and  Allison Conrad David B.P.Earnest, (2015). High Intensity Interval- vs Moderate Intensity- Training for Improving Cardiometabolic Health in Overweight or Obese Males: A Randomized Controlled Trial. Editor   PLoS One. 2015

Hottenrott Kuno, Ludyga Sebastian, and  Schulze Stephan (2012). Effects of High Intensity Training and Continuous Endurance Training on Aerobic Capacity and Body Composition in Recreationally Active Runners. J Sports Sci Med. 2012 Sep

Daussin Frédéric N.,  Zol Joffrey l,  Dufour Stéphane P.,  Ponsot Elodie,  Lonsdorfer-Wolf Evelyne,  Doutreleau Stéphane,  Mettauer Bertrand, Piquard François,  Geny Bernard, and  Richard Ruddy (2007) Effect of interval versus continuous training on cardiorespiratory and mitochondrial functions: relationship to aerobic performance improvements in sedentary subjects . 01 JUL 2008 American Journal of Physiology

Martins Catia, Kazakova Irina, Ludviksen Marit, Mehus Ingar, Wisloff Ulrik, Kulseng Bard, Morgan Linda, and King Neil (2016). High-Intensity Interval Training and Isocaloric Moderate-Intensity Continuous Training Result in Similar Improvements in Body Composition and Fitness in Obese Individuals International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2016, 26, 197 -204

Sanchez Efrain James (2013).Comparing aerobic adaptations with a running based high intensity interval training (HIIT) and a continuous endurance training (CET) protocol in relatively healthy adults. Eastern Washington University 2013 Master Thesis

Ortega FB, Ruiz JR, Castillo MJ and Sjorstrom M (2008).PEDIATRIC REVIEW Physical fitness in childhood and adolescence: a powerful marker of health . International Journal of Obesity (2008) 32, 1–11

LaukkanenJari A.  MD,  LakkaTimo A. MD PhD, RauramaaRainer MD PhD MSc; et al (2001).Cardiovascular Fitness as a Predictor of Mortality in MenArch Intern Med. 2001; 161(6):825-831. doi:10.1001/archinte.161.6.825

Shephard R, Allen C., Benade A. J. S., Davies C. T. M., Di Prampero P. E., Hedman R., Merriman J. E.,. Myhre K & Simmons R. (1968).The Maximum Oxygen Intake an International Reference Standard of Cardiorespiratory Fitness.           Bull. Wld Hlth Org 1968, 38, 757-764

 


We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://www.tzanetakis.com.  

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη "hash") ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.  

Πολυμέσα

Προτεινόμενο κείμενο: Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.  

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για τη δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος. Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε "Να με θυμάσαι", η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν. Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.  

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.  

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

 Αν έχετε ζητήσει επαναπροσδιορισμό συνθηματικού, η διεύθυνση IP θα περιλαμβάνεται στο email επαναπροσδιορισμού.  

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ' αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού. Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.  

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.  

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
Save settings
Cookies settings